Proizvodi za transport

stage_CPC_TT

ContiPressureCheck™ (Provjera pritiska)

ContiPressureCheck – FAQ

Općenito

Automatsko detektiranje zamjene kotača (zamjena jednog kotača: SWE – SingleWheelExchange): Zašto CPC ne detektira automatski da je zamijenjen kotač s novim senzorom?

Uobičajeno je da CPC automatski detektira zamjenu jednog kotača s novim senzorom gume nakon 5–10 minuta vožnje.

Ako to ne funkcionira, to može biti zbog jednog od sljedećih razloga:

 • Zamijenjeno je više od jedne gume s novim senzorom.
 • Aktiviran je ATL (automatic trailer learning= automatsko prepoznavanje prikolice).
 • Podizna osovina je podignuta. Novi će senzor jedino biti prepoznat kad se vozi sa spuštenom podiznom osovinom. Ona je nezavisna o položaja kotača koji je zamijenjen.
Koji je raspon pritiska prikazan na zaslonu?

Raspon na zaslonu je od 0 do 11.9 bara (173 psi).
Bilješka: Pritisak iznad 11.9 bara (173 psi) je prikazan kao 11.9 bara (173 psi).

Senzor gume i fiksiranje

Mogu li se koristiti druga čistila za čišćenje pneumetika i kontejnera gume?
 • Nakon rezultata internih testova koje je izveo Continental Reifen Deutschland GmbH, preporuča se upotreba tekućeg Tiptop pufera (vidi Upute za instaliranje) za čišćenje ljepljivih površina.
 • Ako se koriste bilo kakvi drugi proizvodi za čišćenje, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može jamčiti da će adhezija biti dovoljna za aplikaciju.
 • Čistilo za za kočnice ili slična sredstva se nikad ne smiju koristiti za čišćenje ljepljivih površina s obzirom da će to narušiti proces lijepljenja. Moguće posljedice: Senzor pneumatika i kontejner gume se mogu odlijepiti i dugoročno oštetiti gumu.
 • Osim toga, korištenjem čistila za kočnice može se oštetiti pneumatik. 

Pročitajte više

Osim korištenja ljepila CB2250, mogu li se koristiti i druga ljepila za pričvršćivanje kontejnera gume?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH preporuča korištenje Cyberbond-a CB2250 (vidi Vodič za instalaciju) za pričvršćenje kontejnera gume, temeljem testova koji su sprovedeni baš za tu namjenu.

 • Ako se koriste drugi proizvodi za pričvršćenje kontejnera, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može jamčiti dovoljnu adheziju za tu svrhu.

Veličina moje gume nije navedena kao ovlaštena veličina gume u Priručniku za upotrebu. Može li se CPC sustav koristiti za tu veličinu?

Ažuriranai popis se može vidjeti ovdje. No, također možete kontaktirati vašeg trgovca CPC sustavima.

Ako upotrebljavate industrijske gume, obratite se svojem ContiPressureCheck dobavljaču.

Može li se CPC također koristiti za industrijske gume?

Ako koristite industrijske gume, molimo da kontaktirate vašeg CPC trgovca.

Mogu li se senzori za gume koristiti kod punih guma?

Ne.

Mogu li se senzori za gume koristiti kod guma sa zračnicama?

Ne.

Na koje brendove se senzori guma mogu montirati?

Senzori guma se mogu ugraditi na sve brendove guma koje imaju gumeni unutarnji plašt. 

Hoće li senzori guma narušiti balans u gumi?

Ne. Senzor gume sa svojim kontejnerom gume teži oko 38 g.

Što je uzrok poruci o grešci "Senzor je LABAV"?
 • Senzor gume je izašao van iz kontejnera gume.
 • Kontejner gume i senzor su se odlijepili od gume.
 • Senzor je nepravilno ugrađen u kontejner gume (gornji dio naprijed).
Zašto ne mogu ponovno koristiti senzor gume koji prikazuje upozorenje "Senzor je LABAV"?

Nije predviđeno da se senzor slobodno kreće unutar gume ili da bude instaliran na krivom mjestu. U jednom i u drugom slučaju može doći do početnog oštećenja senzora gume za vrijeme rada, što bi moglo dovesti do njegovog preranog kvara, ako bi se on nastavio koristiti.

Upozorenja

Na početku vožnje pojavljuje se poruka s upozorenjem NIZAK PRITISAK, ali nestaje nakon nekog vremena. Radi li CPC nepravilno?

ContiPressure Check  radi ispravno. Pritisak je nizak, a to je razlog za upozoravajuću poruku. Za vrijeme vožnje guma se zagrijava pa se pritisak u gumi povećava. To povećanje može biti dovoljno da se upozorenje automatski poništi.

Korektivna radnja: Napumpajte gumu na preporučeni pritisak kad ona bude "hladna", tj. u stanju u kakvom se nalazi nakon što je stajala na vanjskoj temperaturi nekoliko sati, bez da je izložena intenzivnoj sunčevoj svjetlosti. 

Zašto se, nakon dužeg vremena, iznenada ne može primiti nekoliko senzora guma (poruka s upozorenjem: NEMA SIGNALA)?

Prijem relevantnih senzora guma je u graničnom području. Privremeno ometanje (interferencija) može blokirati prijem od relevantnih senzora guma. Ometanje može uzrokovati:

 • Sloj blata, snijega ili leda na središnjoj kontrolnoj jedinici (CCU) ili dodatnom prijemniku,
 • Inverteri kojima se upravlja aparatom za kavu, kuhalom itd.,
 • Druga elektromagnetna interferencija.

Moguća korektivna radnja: Položaj/orijentacija središnje kontrolne jedinice (CCU) ili dodatnog prijemnika je potrebno podesiti tako da se RSSI vrijednosti relevantnih senzora guma dovedu iznad preporučenog praga (vidi poglavlje 6.7 u Priručniku za korisnike za ručni alat.

Postoji li poruka s upozorenjem da je pritisak previsok?

Ne.

Instaliranje i modifikacije

Kako se može ubrzati proces zaprimanja senzora guma?
 • Položaj senzora guma mora biti usklađen s DOT-om.
 • Kod montaže guma pazite da DOT i ventil budu međusobno usklađeni.
 • Za dvostruke gume kotači se moraju montirati na takav način da su ventili na unutarnjoj i vanjskoj sekciji pod kutem od 180°.

To će olakšati lociranje senzora guma upotrebom ventila na vozilu. 

Senzor gume na unutarnjoj sekciji dvostruke gume nije pronađen za vrijeme procesa traženja. Što mogu učiniti?
 • U rijetkim slučajevima, senzor gume možda neće biti otkriven ako se on istovremeno nalazi u unutarnjoj sekciji te u kontaktnom području gume sa tlom. Molimo pomaknite vozilo naprijed ili natrag za pola oboda gume, zatim ponovite proces traženja.
 • Ako se toj unutarnjoj sekciji može pristupiti direktno, nastavite s procesom traženja vodeći ručni alat direktno duž dvostruke gume. 
Postupak konfiguracije prekinut je nakon dohvaćanja nekih ili svih senzora gume. Kad se proces konfiguriranja nastavi s funkcijom „Nastavi s instalacijom“, on mora započeti od prve gume. Zašto?

Nastavak instalacije nakon prekida više nije potreban s najnovijim softverom za ručne alate. Ažurirajte softver na svojem ručnom alatu. Softver i odgovarajuće upute za ažuriranje možete pronaći na: www.contipressurecheck.com/hht.

Za vrijeme vožnje na prikolici se pojavljuje upozorenje. Nakon što je vozilo isključeno, lampica za upozorenje (Indikator provjere pritiska) nastavlja bljeskati. Postoji li greška u funkcioniranju CPC-ja?

CPC se napaja preko KL30/KL31 (kontinuirano napajanje) za ovu prikolicu. Kad je jednom vozilo isključeno, bljeskanje će prestati nakon približno 30 minuta.

Upozorenje: Za vrijeme normalnog rada CPC na prikolici zahtijeva struju od približno 60 mA (24 V) ili 55 mA (12 V).

Može li se CPC na prikolici također priključiti na izvor kontinuiranog napajanja (KL30/KL31)?

Da.
Upozorenje: Za vrijeme normalnog rada CPC na prikolici zahtijeva struju približno 60 mA (24 V) ili 55 mA (12 V).

Nakon instalacije ili modifikacije parametara, konfiguracija/modifikacija nije primijenjena. Zašto?

Da bi CPC počeo koristitinove parametre, potrebno ga je ponovo uključiti.

 • Kako biste to učinili, isključite paljenje na barem 3o sekundi.
 • Za prikolice sa CPC-jem koji se napaja putem KL30/KL31, potrebno je isključiti CPC na glavnoj sklopki na najmanje 30 sekundi.
Zašto je važan smjer u kojem je CCU (središnja kontrolna jedinica) ili dodatni prijemnik instaliran?

Preporučeni smjer instalacije jamči da će komponente, a posebice njihovi kabeli, biti bolje zaštićeni od oštećenja trganjem na cesti.

 • Optimalan smjer središnje kontrolne jedinice (CCU): izlaz kabela gleda „unatrag“ (u smjeru suprotnom od smjera vožnje).
 • Optimalan smjer dodatnog prijemnika: zaštita od udara gleda „unatrag“ u smjeru suprotnom od smjera vožnje), izlaz kabela prema gore.

Pozicioniranje i smjer CCU i dodatnog prijemnika na način kako je preporučeno također jamči optimalan prijem iz senzora guma.  

Zašto se za dodatni prijemnik mora koristiti zaštita od udarca?

Ako se zaštita od udarca ne koisti:

 • Sustav ContiPressureCheck™ ne smije se koristiti za prijevoz opasnih materijala (ADR),
 • Dodatni prijemnik se možda oštetio,
 • Smanjen je opseg prijema dodatnog prijemnika.
Za vrijeme ažuriranja CCU softvera, zaslon se opetovano otvara. Je li to normalno?

Da, može se otvarati do dva puta.

Za vrijeme ažuriranja CCU softvera, na zaslonu se pojavljuje SYSTEM ERROR (sistemska greška). Je li to normalno?

Da. Kad je jednom proces ažuriranja uspješno završen, poruka SYSTEM ERROR će automatski nestati.

Tipovi vozila i kombinacije vozila

U kakve tipove vozila i kombinacije vozila se CPC može ugraditi?

CPC sustav može pratiti maksimalno šest osovina i 32 kotača.

Vaš trgovac CPC sustavima može navesti tipove i kombinacije vozila pogodne za CPC.

Kako da provjerim je li prikolica pogodna za praćenje putem vučnog vozila (ATL ili MARRIED)? (ATL-automatsko prepoznavanje prikolice)

Vaš trgovac CPC sustavima može vam pružiti informacije o podesnosti istih.

Alternativa: Konfigurirajte vučno vozilo i prikolicu kao MARRIED, a zatim izvedite testnu vožnju.

Koliko guma prikolice može pratiti ATL?
 • CPC sustav može pratiti maksimalno 32 gume (uključujući vučno vozilo i prikolicu).
 • 1. primjer: Ako vučno vozilo ima šest guma, ATL se može koristiti za praćenje maksimalno 18 dodatnih guma.  
 • 2. primjer: Vučno vozilo ima 10 guma, a prikolica ima 24 guma. U tom slučaju pratit će se samo prvih 22 guma; preostale dvije gume CPC neće uzeti u obzir. 
Koje su vrste prikolica prikladne za praćenje s automatskim prepoznavanjem prikolice (ATL) uz prepoznavanje položaja?

Prikolice s do tri osovine koje imaju ili jednostruke gume ili dvostruke gume na svim osovinama. Osim toga, prikladne su i prikolice s tri osovine i jednostrukim gumama na prvoj osovini i dvostrukim gumama na drugoj i trećoj osovini.

Approval

U kojim je zemljama dostupan CPC?

Pregled zemalja se može pronaći ovdje.

Mora li CPC sustav biti odobren u Njemačkoj?

Ne. CPC sustav ima ABE (KBA 91387). Nakon instalacije, više nije potrebno prihvaćanje od strane TÜV- a.

Kakva je ocjena sigurnosti CPC sustava?

CPC sustav nije sustav vezan na sigurnost. On je klasificiran i namijenjen je tome da bude sustav za udobnost.

Je li CPC sustav pogodan za ADR vozila (opasna roba)?

Kad se koristi za svoju predviđenu namjenu i kad se slijede upute koje je dao proizvođač, Continental, tada CPC ispunjava zahtjeve ADR-a za tipove vozila  AT, FL, OX, EX/II, i EX/III.

Za upotrebu ručnog alata na ADR vozilima pogledajte Korisnički priručnik za ručni alat.

Ručni alat

Zašto se svaki put kad se ručni alat isključi, na njemu mora ponovno podešavati datum i vrijeme?

Dodatna baterija za unutarnji sat ručnog alata je potpuno prazna. Mogući uzorci:

 • Ručni alat je nepravilno napunjen. Kako biste ručni alat pravilno napunili, spojite punjač i tada uključite alat. Nakon nekoliko sekundi ekran potamni i pojavi se znak punjenja.  
 • Dodatna baterija će se potpuno napuniti nakon 48 sati. To se može učiniti u neko pogodno vrijeme (npr. tijekom vikenda).

Bilješka: Datum i vrijeme su jedino potrebni za dnevničke datoteke. Korištenje datuma i vremena se mogu isključiti pomoću detalja s menija "Podešavanje/Svojstva alata/Upotrijebite datum". Datum i vrijeme se zatim moraju ručno  unijeti u ispis dnevničke datoteke.

Zašto se ručni alat ne može koristiti za vrijeme punjenja?

Zbog razloga licenciranja  transmisije (homologacija).

Zašto se ručni alat ne smije uključiti čak ni kad je priključen na punjač?

Baterija ručnog alata je potpuno prazna. Nakon pet minuta punjenja ponovno uključite ručni alat, tako da se i dodatna baterija unutarnjeg sata također može ispravno napuniti. 

Compatibility

Mogu li se upotrijebiti druga čistila za čišćenje gume i kontejnera za gumu?
 • Nakon rezultata internih testova koje je izveo Continental Reifen Deutschland GmbH, preporuča se upotreba tekućeg Tiptop pufera za čišćenje ljepljivih površina.
 • Ako se koriste bilo kakvi drugi proizvodi za čišćenje, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može jamčiti da će adhezija biti dovoljna za aplikaciju.
 • Čistilo za za kočnice ili slična sredstva se nikad ne smiju koristiti za čišćenje ljepljivih površina s obzirom da će to narušiti proces lijepljenja. Moguće posljedice: Senzor pneumatika i kontejner gume se mogu odlijepiti i dugoročno oštetiti gumu.
 • Osim toga, korištenjem čistila za kočnice može se oštetiti pneumatik. 

Pročitajte više

Osim korištenja ljepila CB2250, mogu li se koristiti i druga ljepila za pričvršćenje kontejnera gume?
 • Continental Reifen Deutschland GmbH preporuča korištenje Cyberbond-a CB2250 (vidi Vodič za instalaciju) za pričvršćenje kontejnera gume, i to temeljem testova koje su sproveli posebno za ovu svrhu.
 • Ako se koriste drugi proizvodi za pričvršćenje kontejnera, Continental Reifen Deutschland GmbH ne može jamčiti dovoljnu adheziju za tu svrhu. 
Veličina moje gume nije navedena kao ovlaštena veličina gume u Priručniku za upotrebu. Može li se CPC sustav koristiti za tu veličinu?

Ažuriranai popis se može vidjeti ovdje. No, također možete kontaktirati vašeg trgovca CPC sustavima.

Ako upotrebljavate industrijske gume, obratite se svojem ContiPressureCheck dobavljaču.

Može li se CPC također koristiti za industrijske gume?

Ako koristite industrijske gume, molimo da kontaktirate vašeg CPC trgovca.

Mogu li se senzori za gume koristiti kod punih guma?

Ne.

Mogu li se senzori za gume koristiti kod guma sa zračnicama?

Ne.

Na koje brendove se senzori guma mogu montirati?

Senzori guma se mogu ugraditi na sve brendove guma koje imaju gumeni unutarnji plašt. 

U kakve tipove vozila i kombinacije vozila se CPC može ugraditi?

CPC sustav može pratiti maksimalno šest osovina i 32 kotača.

Vaš trgovac CPC sustavima može navesti tipove i kombinacije vozila pogodne za CPC.